Inner Banner

دستورالعمل اجرایی حفظ ، بهسازی و گسترش فضای سبز در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم

 

ماده 1 :
تعاریف : واژگان به کار برده شده در این آیین نامه به شرح بندهای ذیل تعریف می شوند .
الف ) نهال : گیاه دارای ساقه (تنه ) چوبی منفرد که محیط یقه آن کمتر از 15 سانتیمر باشد .
ب : درخت : گیاه خشبی ( چوبی )دارای ساقه منفرد اعم از درخت دارای میوه ماکول ( مثمر ) و سایر درختان ( غیر مثمر ) که محیط یقه آنها از 15 سانتیمتر کمتر باشد .
ج ) یقه درخت : محل اتصال تنه درخت به ریشه است .
د ) فضای سبز ، عرصه های مشجر و دارای پوشش گیاهی در محدوده و حریم منطقه که دارای مالکیت عمومی ( منطقه ) و خصوصی باشند .
هـ ) کمیسیون : منظور کمیسیون مقرر در ماده 11 این آیین نامه می باشد .
ماده 2 :
به منظور حفظ ، بهسازی و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع هر نوع درخت به هر طریق در معابر ، میادین ، خیابانها و محل هایی که به تشخیص سازمان منطقه فضای سبز شناخته شوند بدون موافقت کمیسیون ممنوع است .
تبصره 1 : دفتر خدمات شهری مکلف است ظرف مدت سه ماه شناسنامه ای شامل تعداد و نوع درخت و محیط یقه و سن تقریبی و محل کاشت درختان را تدوین و پس از تنظیم مشخصات آنان ، پلاک کوبی کنند و این شناسنامه را هر پنج سال یکبار تجدید نمایند .
تبصره 2: از تاریخ اجرای این دستورالعمل اعم از اینکه شناسنامه موضوع تبصره 1 تنظیم و ابلاغ شده باشد یا نه قطع درختان ممنوع می باشد مگر با موافقت کمیسیون.
ماده 3 :
دفتر فنی مکلف است قبل از صدور پایان کار و پروانه بهره برداری ، در صورتی که درختان موجود در عرصه آنها دچار تغییر شده است موضوع را از کمیسیون استعلام نماید .
تبصره: برای قطع ، جابجایی هر گونه درخت در معابر و اماکن عمومی و خصوصی واقع در محدوده و حریم منطقه ویژه ، مالکین ، متولیان و متصرفان اماکن مکلف به اخذ مجوز از کمیسیون می باشند .
ماده 4 :
کاشت ، حفاظت و آبیاری درختان و فضای سبز معابر ، میادین و خیابانها و فضاهای عمومی واقع در حریم و محدوده منطقه ویژه از وظایف دفتر خدمات شهری است .
ماده 5 :
اولویت با انتقال درختان در فصل مناسب با نظارت دفتر فنی و توسط دفتر خدمات شهری و با رعایت اصول علمی و فنی می باشد و در صورت اجتناب ناپذیر بودن قطع درخت و عدم امکان واکاری می باید با رعایت اصول ایمنی به ازای درخت هایی که اجازه قطع آن از طریق کمیسیون صادر می شود به تعداد دو برابر مجموع محیط یقه ها در محل هایی که توسط دفتر خدمات شهری معین می شود غرس نمایند .
ماده 6 :
در صورتی که شخص یا اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی موجبات اتلاف و امحای درختان و ... را فراهم آورند ، دفتر خدمات شهری و دفتر فنی در اجرای این دستورالعمل موظف است موضوع را به کمیسیون گزارش و پس از تصمیم کمیسیون موضوع ماده 10 نسبت به تعقیب و اخذ جریمه و پیگیری جبران خسارت وارده اقدام نماید .
تبصره : جریمه قطع یا اتلاف و امحای درختان و آسیب به فضای سبز موضوع این دستورالعمل طبق تعرفه ای که به پیشنهاد دفتر خدمات شهری به تصویب شورای معاونین و مدیران می رسد ، توسط دفتر خدمات شهری اخذ می شود .
ماده 7 :
متقاضیان احداث ، ایجاد و قطع ، جابجایی یا سربرداری درختان باید درخواست خود را به دفتر خدمات شهری ارائه نمایند دفتر خدمات شهری مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم و ثبت درخواست متقاضی را درکمیسیون مطرح و براساس تصمیم کمیسیون عمل نماید .
تبصره : دفتر خدمات شهری موظف است در صورت درخواست متقاضی برای جابجایی یا سربرداری درخت رعایت ضوابط و اصول علمی و ایمنی را نموده و امکانات و تسهیلات مورد نیاز را در قبال دریافت اجور و هزینه های مرتبط در اختیار متقاضی قرار دهد .
ماده 8 :
به منظور گسترش فضای سبز و زمین مشجر ، شرکتها و واحدهای تولیدی ، خدماتی ، صنعتی و تجاری با توجه به قوانین و مقررات مصوب حفاظت محیط زیست موظف می باشند 20 درصد از اراضی خود را به فضای سبز مشجر اختصاص دهند که نظارت و تایید این درصد بر عهده کمیسیون می باشد که می بایست قبل از درخواست صدور پایان کار به اتمام رسیده باشد .
تبصره 1 : در خصوص کاشت درختان و ایجاد و احداث فضای سبز در اراضی و زمین ها و پیاده روهای مقابل شرکت ها و و واحدهای تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و تجاری ، صاحبان و متصرفان موظف هستند پس از اخذ موافقت کمیسیون اقدام نمایند و تحت هیچ شرایطی قبل از دریافت مجوز لازم ، مجاز به کاشت درخت و ... نخواهند بود .
ماده 9 :
متقاضی احداث فضای سبز در بیرون از قطعه می بایست فرم تعهد را مهر و امضاء نماید طبق این فرم متقاضی متعهد می گردد تمام مراحل از قبیل چاله کنی ، تعیین نوع درخت و کاشت و آبیاری را تحت نظر واحد خدمات شهری انجام دهد .
تبصره 1 : حفظ و نگهداری و آبیاری درختان و فضای سبز و مشجر موضوع این ماده به عهده مالکین و متصرفین آنها است .
تبصره 2 : در صورت عدم رسیدگی به فضای سبز به دلایل مختلف از جمله تعطیلی واحد و یا مشاهده آفت زدگی در درختان کاشته شد با توجه به احتمال سرایت به سایر محل های فضای سبز ، منطقه راساً اقدام و هزینه های آن را به حساب بدهی شرکت منظور خواهد نمود .
ماده 10 :
سازمان مسئول منطقه است به مدت یکماه اطلاع رسانی لازم را در سطح منطقه به انجام برساند .
تبصره 1 : دفتر خدمات شهری موظف است آموزش و تدابیر لازم را برای نیروها و عوامل اجرایی پیش بینی و اجرا نماید .
ماده 11 :
به منظور نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل و رعایت ضوابط و اصول علمی و ایمنی ، کمیسیونی مرکب از اعضای زیر تشکیل می شود .
الف) یک نفر به انتخاب مدیر عامل ترجیحاً مشاور امور فضای سبز
ب ) مدیر دفتر فنی
ج ) مدیر خدمات شهری
کلیات این آیین نامه در 11 ماده و 8 تبصره در 2 نسخه در هشتمین جلسه شورای معاونین منطقه در روز چهارشنبه مورخ 10/6/95 به تصویب رسید .

Copyright © Salafchegan Economic Special Zone. All Rights Reserved

WebDesign and SEO By ParsianMehr.